Oceń: (0) (0)

OlaB

, 2007-11-28 09:50:57, 1 odp
Tematy: postaci

Czy piasek będący osadem powstałym w wozach asenizacyjnych jest odpadem o kodzie 19 08 02?

Po czyszczeniu zbiorników w/w wozów pozostaje osad w postaci piasku. Czy można go uznać za  taki sam odpad jakim jest piasek powstały w piaskownikach. Jeżeli trzeba okreslić kod odpadu, jakie kroki należy w tym celu poczynić.


 Dziekuję


Ola 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-12-27 20:42:30

Jeżeli trzeba określić kod odpadu, to należy postępować zgodnie z § 4 katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206:
?1. Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15.
3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w ust. 2, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.
4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).
5. Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji.
6. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.?


Mimo tych wytycznych często nadal jest problem z przydzieleniem kodu dla konkretnego odpadu.
Wprawdzie wóz asenizacyjny nie jest oczyszczalnią ścieków, ale jest związany z jej działalnością. Dlatego wydaje się, że osad z wozów asenizacyjnych może być zaklasyfikowany do odpadu o kodzie ?19 08 02 - Zawartość piaskowników?, jako do odpadu najbardziej zbliżonego co do źródła powstania;
albo do ?19 08 99 - Inne niewymienione odpady?, jako ?odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach?.
Jeżeli wywożone są ścieki inne niż przemysłowe, to może osady z wozów asenizacyjnych zaklasyfikować jako ?20 03 04 ? Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości? - jako do odpadu zbliżonego co do źródła powstania?

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Co robić z odpadami?

Autor: Martaaa, Odpowiedzi: 2

Czy potrzebna jest...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 1

Umowa na odbiór...

Autor: malgorzata_84, Odpowiedzi: 1

Czy firma może...

Autor: klaudija, Odpowiedzi: 2

Jaki kod odpadu na...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 2