Oceń: (0) (0)

IwonaGiza

, 2007-06-21 10:08:07, 2 odp

Jakie wymagania muszą być spełnione przy wykonywaniu pomiarów emisji substancji do środowiska?

Jakie warunki musi spełnić firma wykonująca pomiary emisji substancji do środowiska i wedle jakiego rozporządzenia z emitorów oczyszczalni ścieków przemysłowych (emisja węglowodorów alifatycznych, siarkowodoru..., itp.)? Jaka jest wymagana metodyka badań, jakie przyrządy, jakie dokumenty należy wymagać od firmy, której zleca się wykonanie pomiarów? Co powinno zawierać opracowanie wyników pomiarów?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-11-07 10:45:46

Na zadane w maju pytanie dostaliśmy 16.10.2007 r. odpowiedź Ministerstwa Środowiska, że art. 147a ust. 1 POŚ obowiązuje od 29 lipca do 31 grudnia 2007 r. w pierwotnej wersji.

Zdrowie 11 minut temu

Zobacz też: jak wywołać gorączkę?
Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-06-29 21:33:20

Wymogi w zakresie pomiarów emisji substancji do powietrza regulują art. 147-151 ustawy - Prawo ochrony środowiska, oraz 2 rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy:


- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283/2004 r., poz. 2842),


- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 59/2003 r., poz. 529).


 


Przepisy te określają metodyki referencyjne dla substancji z niektórych procesów, jednak nie precyzują wymogów, co do pomiarów emisji substancji z oczyszczalni ścieków takich jak siarkowodór, węglowodory i inne. 


Należy w takim przypadku stosować Dobrą Praktykę Laboratoryjną i odpowiednie Polskie Normy. Szczególne wymogi co do wykonującego pomiary będą od nowego roku. Bowiem wg art. 147a Prawa ochrony środowiska od 1.01.2008 r. prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów (w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani) wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:


1)  akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności lub


2) laboratorium posiadające uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.


Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do których wykonywania są obowiązani, we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jestem ładna?

Autor: karolcia12a7, Odpowiedzi: 5

Jakie pytania można...

Autor: mar17tyn, Odpowiedzi: 3

Pytanie do was

Autor: evident, Odpowiedzi: 3

emisja gazów i pyłów...

Autor: ~e.wo, Odpowiedzi: 1

Czy lubicie psy?

Autor: Martyna19, Odpowiedzi: 21