Oceń: (0) (0)

marzenka8711

, 2007-03-16 12:54:12, 1 odp
Tematy: ochrona

Jak przemysl wplywa na ochrone srodowiska?

Co to jest ochrona srodowiska? Dyrektywy unijne. metody ochrony srodowiska z przemysle olejarskim.

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

atmoterm 2007-03-19 14:31:54

1) "Ochrona środowiska"


wg art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129/2006 r., poz. 902, ze zm.) "to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
 • racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, • przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, • przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego".


2) Przepisy unijne w przemyśle tłuszczowym (olejarskim)


zawarte w rozporządzeniach, decyzjach, dyrektywach, wyrokach Trybunału Sprawiedliwości, dostępne są:


http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Result.do?RechType=RECH_eurovocTT&code=000239*&repihm=tłuszcz">http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Result.do?RechType=RECH_eurovocTT&code=000239*&repihm=tłuszcz


 


 3) Wpływ przemysłu tłuszczowego (olejarskiego) na ochronę środowiska może wiązać się z oddziaływaniem zakładu na otoczenie w wyniku:
 • emisji substancji do powietrza, • emisji hałasu do środowiska, • wytwarzaniem ścieków bytowych, przemysłowych i deszczowych, • wytwarzaniem odpadów. Oddziaływania te wymagają uregulowania formalno-prawnego, m.in. wymagane jest lub może być uzyskanie: • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, koniecznej do wniosku o pozwolenie na budowę w przypadku budowy, rozbudowy..., • pozwolenia na emisję substancji do powietrza (lub złożenie zgłoszenia), • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód (ze studni lub rzeki), • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków (do rzeki), • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do obcych urządzeń kanalizacyjnych (do sieci kanalizacyjnej), • pozwolenia (decyzji lub złożenie informacji) na wytwarzanie odpadów, • pozwolenia zintegrowanego (zamiast powyższych pozwoleń) (dla produkcji > 300 t/d).


4) Metody ochrony środowiska w przemyśle tłuszczowym (olejarskim) to takie jak i w innych przemysłach, w których:
 • stosowane jest spalanie paliw (moc w paliwie >= 1 MW) - w zależności od rodzaju paliwa w celu dotrzymania standardów emisyjnych może być wymagane odpylanie, odsiarczanie lub stosowanie palników niskoemisyjnych ze względu na NOx... • zużywane są rozpuszczalniki organiczne (rocznie >= 10 t) - w celu dotrzymania standardów emisyjnych może być wymagana redukcja LZO (np. katalityczne dopalanie)... • wytwarzane są ścieki przemysłowe - w celu dotrzymania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków wymagane jest ich odpowiednie oczyszczenie... • zużywa się wodę dla potrzeb technologicznych - w celu ograniczenia zużycia wody stosuje się, tam gdzie to możliwe, zamknięte obiegi wody... • zakład oddziałuje ponadnormatywnie na tereny chronione pod względem hałasu - wymagane jest zastosowanie obudowy na źródła hałasu, ekranów akustycznych... • wytwarza się odpady - wymagana jest minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, selektywne gromadzenie...

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Nakarmisz plis?

Autor: angela1999, Odpowiedzi: 5

Nakarmisz proszę błągam

Autor: angela1999, Odpowiedzi: 4

czy mozna byc...

Autor: ~chudas123, Odpowiedzi: 5

fotografia

Autor: ~paulina, Odpowiedzi: 2

Jak przemysl wplywa...

Autor: marzenka8711, Odpowiedzi: 1