Oceń: (0) (0)

OlaB

, 2009-09-03 09:45:50, 1 odp

Odpady Komunalne?

Dziękuję bardzo za informację - proszę jeszcze o uzupełnienie odpowiedzi dot. KOGO DOTYCZY ROZPORZADZENIE... czy odpady komunalne należy uznać wszyskie o kodzie 20...  czy nieczystości ciekłe z szamb  i ze zbiorników bezodpływowych powinniśmy odbierać pod kodem z grupy 20 ? (przyjmujemy je do stacji zlewnej a nastepnie odprowadzamy do ciągu technologicznego)na oczyszczalni i czy w tym wypadku powinniśmy uzyskać decyzję na ich zagospodarowanie jako PWiK Sp. zo.o.? - Pytanie dotyczy gł. zagadnienia czy nasze wozy asenizacyjne również "podlegają" zaleceniom Rozporządzeniu? Jako Wytworcy odpadów komunalnych- gromadzimy je w dzierżawionych z MPGK kontenerach- czy sam fakt zbierania obliguje nas do przezstrzegania zapisów Rozporządzenia?

Będę wdzieczna za odpowiedź

 

 

 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-09-03 12:00:17

Rozporządzenie - Dz. U. Nr 104/2009 r., poz. 868 określa wymagania BHP podczas wykonywania prac przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, a więc dotyczy każdego, kto zbiera, transportuje, odzyskuje lub unieszkodliwiania odpady komunalne.


Za odpady komunalne należy uznać wszystkie odpady o kodzie z grupy 20, oraz odpady opakowaniowe z podgrupy 15 01 będące odpadami komunalnymi, gdyż klasyfikuje się je w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.


Nieczystości ciekłe ze zbiorników wybieralnych nie są odpadami lecz ściekami, jeżeli spełniają definicję ścieku (np. jeżeli są to wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze). Jedynie szlamy z tych zbiorników są odpadami (20 03 04).
Na prowadzenie przez PWiK działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (ścieków) do stacji zlewnej oczyszczalni wymagane jest zezwolenie, które udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług (art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nie są to odpady, a więc taka działalność nie podlega ww. rozporządzeniu. Działalność taką regulują przepisy:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193/2002 r., poz. 1617),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188/2002 r., 1576).


Natomiast jeżeli oczyszczalnia przyjmuje odpady do unieszkodliwiania lub odzysku, to powinna mieć na taką działalność zezwolenie (starosty albo marszałka woj.), o którym mowa w art. 26 ustawy o odpadach, a jeżeli transportuje odpady (czyjeś), to zezwolenie starosty na ich transport (art. 28 UO).


Uważam, że rozporządzenie - Dz. U. Nr 104/2009 r., poz. 868 nie dotyczy wytwórcy odpadów komunalnych, który je czasowo magazynuje (gromadzi) w kontenerach. Nie wynika to jednak jednoznacznie z jego treści.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy muszę mieć...

Autor: ewelam, Odpowiedzi: 1

Jakie obowiązki...

Autor: ada28, Odpowiedzi: 1

Jaki kod przypisać...

Autor: Anna Jurek, Odpowiedzi: 1

Czy firma serwisowa,...

Autor: tatuana, Odpowiedzi: 1

Jaki kod nadać odpadowi ?

Autor: OlaB, Odpowiedzi: 1